Aktualności - Orzecznictwo

Wyrok NSA z 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10.

Orzecznictwo

Minister Finansów przegrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę dotyczącą zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na lunch czy obiad z kontrahentem w restauracji. W ocenie sądu znaczenie ma cel spotkania. Inny charakter ma spotkanie w celach biznesowych, a inny w celu zachęcenia kontrahentów do nawiązania, podtrzymania lub rozszerzenia kontaktów handlowych. NSA podtrzymał stanowisko WSA w Krakowie.

Uchwała NSA z 16.01.2012, sygn. akt II FPS 1/11

Orzecznictwo

NSA uznał, że spółka kapitałowa, która ma status akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, nie musi płacić na bieżąco zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Zapłaci podatek tylko wtedy, gdy uzyska faktycznie dywidendę od spółki. To rozstrzygnięcie jest korzystne dla firm, gdyż nie muszą odprowadzać podatku od wirtualnego przychodu, jak uważają przedstawiciele fiskusa. Według NSA obowiązek zapłaty podatku nie powstanie nawet gdy spółka podejmie decyzje o podziale zysku, ale jeszcze nie wypłaci go akcjonariuszom. Liczy się nie powstanie przychodu należnego, ale jego faktyczne otrzymanie.

wyrok Trybunału Konstytucyjnego - P 33/09

Orzecznictwo

13 września 2011 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące podatku od nieruchomości służących do wydobywania kopalin. TK orzekł, że art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rozumiany w taki sposób, że nie odnosi się do podziemnych wyrobisk górniczych oraz może odnosić się do obiektów i urządzeń zlokalizowanych w tych wyrobiskach, jest zgodny z zasadą ustawowej określoności regulacji podatkowych i zasadą poprawnej legislacji wywodzonymi z art. 217 w związku z art. 84 i art. 2 konstytucji. Według TK opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych jest wykluczone, skoro nie są one obiektami budowlanymi (urządzeniami budowlanymi) w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, lecz przestrzenią w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstałą w wyniku prac górniczych, co bezspornie wynika z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Jednocześnie, według TK nie istnieją przekonujące argumenty przemawiające generalnie przeciwko możliwości uznania za przedmiot opodatkowania rozważanym podatkiem obiektów i urządzeń zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, jeżeli dają się one zakwalifikować jako:

  1. budowle wymienione expressis verbis w art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane,
  2. urządzenia budowlane scharakteryzowane w art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane lub  w innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, co - jeżeli omawiane urządzenia nie zostały wskazane expressis verbis - wymaga wykazania, że zapewniają one możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Z powyższego rozstrzygnięcia TK wynika zatem, że – co do zasady - opodatkowane podatkiem od nieruchomości mogą być obiekty i urządzenia znajdujące się w tych wyrobiskach.

 

Wyrok NSA - I FSK 502/10

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że aby daną wydzieloną strukturę firmy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wystarczające jest by nastąpiło wyodrębnienie na poziomie organizacyjnym i finansowym. Według NSA nie jest przy tym konieczne, aby w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodziła nieruchomość albo był zapewniony inny tytuł do dysponowania nieruchomością. Brak w ramach wnoszonego aportu nieruchomości nie skutkuje zatem uznaniem, że nie jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Wyrok NSA –II FSK 197/10

Orzecznictwo

Wbrew odmiennym wywodom strony skarżącej konstrukcja art. 7 u.p.d.o.p., a zwłaszcza ust. 4 ab initio nie pozwala na odliczenie straty ze źródeł dochodów wolnych od podatku. Strata, którą można rozliczać w następnych latach podatkowych musi być poniesiona z działalności podlegającej opodatkowaniu, jak również może ona pomniejszać wyłącznie dochód podlegający opodatkowaniu...

Wyrok WSA - I SA/Sz 383/11

Orzecznictwo

Należy więc uznać, iż zasadnie w zaskarżonej interpretacji stwierdzono, że Spółce została użyczona nieruchomość w celu prowadzenia w niej działalności - bez konieczności zapłaty przez Spółkę na rzecz Gminy wynagrodzenia; Spółka uzyska zatem przysporzenia majątkowe, tj. świadczenie mające konkretny wymiar finansowy (usługi o określonej wartości rynkowej), bez obowiązku realizacji świadczenia wzajemnego. Spełnione zostaną zatem przesłanki uznania przedmiotowego świadczenia za nieodpłatne świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop - tzn. wartość świadczenia otrzymanego przez Spółkę (nie będącą spółką użyteczności publicznej), w postaci oddania jej w nieodpłatne używanie nieruchomości, na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą, na mocy ww. przepisu ustawy stanowi przychód podatkowy, którego wartość należy ustalić na podstawie art. 12 ust. 6 tej ustawy...

Wyrok NSA - II FSK 1642/09

Orzecznictwo

Obrona podatnika przed opodatkowaniem przychodów ze źródeł nieujawnionych polega na udowodnieniu faktu uzyskania przychodów. Ponieważ art. 20 ust. 3 updof nie przewiduje możliwości ustalenia faktu uzyskania przez podatnika we wcześniejszym okresie przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania poprzez jego uprawdopodobnienie, ten fakt prawotwórczy w tym trybie nie może być ustalony.

Uchwała NSA – II FPS 6/10

Orzecznictwo

Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 tej ustawy. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych. Pozostałe wydatki stanowiąc koszty ogólne funkcjonowania spółki kapitałowej stanowią zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. koszty uzyskania przychodów.

Wyrok NSA – I FSK 124/10

Orzecznictwo

Sprzedając kilka działek wraz z wybudowanymi na nich domami podatnik nie dokonuje obrotu majątkiem osobistym, lecz działa jako handlowiec. Działalność ta podlega opodatkowaniu VAT.

Wyrok NSA – I FSK 587/10

Orzecznictwo

Wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust.3 ustawy VAT, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów do kontrahenta UE, znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego. W takim przypadku przysługuje podatnikowi prawo do zastosowania 0 % stawki podatku VAT w przypadku dokonania WDT.

< powrót na stronę główną